• طراحی و تولید انواع مونوبلاک های اشعه ایکس گیت های بازرسی

  • سرویس و نگهداری تجهیزات بازرسی اشعه ایکس

  • تعمیرات و راه اندازی تجهیزات بازرسی