• نصب و راه اندازی تجهیزات رادیوگرافی صنعتی

  • سرویس و نگهداری دوره ای (PM) تجهیزات

  • طراحی و تولید تجهیزات رادیو گرافی صنعتی

  • تهیه و تولید قطعات رادیو گرافی صنعتی

  • تعمیرات تجهیزات رادیو گرافی صنعتی

  • ارائه دهنده خدمات منابع ولتاژ بالا