- سرب کوبی و اماده سازی اتاق رادیولوژی

- دوزی متری و اخذ مجوز واحد تصویربرداری

- سرویس و خدمات دستگاه سنگ شکن (ESWL)

- نصب و راه اندازی تجهیزات رادیولوژی

- سرویس و نگهداری دوره ای (PM) تجهیزات رادیولوژی

- انجام خدمات کنترل کیفی (QC) و ارائه گزارش کنترل کیفی

- تهیه قطعات تجهیزات رادیوگرافی

- تهیه و فروش قطعات دستگاه سنگ شکن (ESWL)

- تعمیرات و ارتقا تجهیزات رادیولوژِی