آدرس دفتر و کارخانه:

فارس، شیراز، شهرک بزرگ صنعتی، فاز۴، خیابان پردازش،۸۰۷/1، بلوک TR، پلاک ۱۴/۱

تلفکس کارخانه: ۰۷۱۳۷۷۳۴۴۷۴

مدیر عامل (  مهندس سیدمهدی مدنی): ۰۹۱۷۳۱۷۴۸۷۳

مدیر سرویس ( مهندس مسعود البرز): ۰۹۱۷۳۰۴۳۳۵۹

ایمیل: Info@Tarashekankavan.com